TKP HEADLINE

ประเพณีโน้มกิ่งฟ้าดอกดำ ดอกแดง


ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม

วัฒนธรรมชนเผ่าขมุและประเพณีกินดอกดำดอกแดงโน้มกิ่งฟ้า เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ศึกษาเพิ่มเติม

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดน่าน. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand